ارزش گرمایی زغال سنگ

سهم زغال سنگ از تولید برق آمریکا 39 درصد، ایران صفر - اخبار تسنیم .6 سپتامبر 2014 . بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت زغال‌سنگ در مقایسه با سایر سوخت‌های فسیلی پایین‌تر است؛ حتی گاز طبیعی که به عنوان حامل ارزان قیمت انرژی شناخته می‌شود، گران‌تر از زغال‌سنگ است و در ارزش حرارتی یکسان، زغال‌سنگ تنها نصف قیمت گاز طبیعی است. در نتیجه کشورهای توسعه یافته با وجود دسترسی به فناوری‌های دیگر.ارزش گرمایی زغال سنگ,ارزش گرمایی زغال سنگ,: مواد قابل احتراقزغال سنگ ، یک ماده قابل احتراق بسیار خوب است. آخرین مرحله ، تبدیل تورب و لیگنیت است. استخراج آن آسان نیست.، به ندرت روباز است و در اغلب موارد در لایه‌های زیر زمینی یافت می‌شود که استخراج آن با مخارج و خطرات مهمی همراه است. معمولا به کارگران زغال سنگ نقدی داده می‌شود به علت شرایط کار مشکل و قیمت ، زغال سنگ با سایر انرژی‌ها در.

: انواع زغال سنگ - دانشنامه رشدارزش سوختی آن از سمی‌آنتراسیت و یا زغال سنگ قیری مرغوب کمتر است. سمی‌آنتراسیت : دارای . زغال سنگ قیری با فراریت بالا (A) : دارای توان گرمایی Mj 14.8 است. زغال سنگ قیری با . زغال سنگ پست. این نوع زغال سنگ نیز به سه دسته با توان گرمایی بین Mj8.8 تا Mj12.1 تقسیم می‌شود و گاهی «لیگنیت سیاه» نیز نامیده می‌شود.ارزش گرمایی زغال سنگ,رطوبت در زغال سنگ - ResearchGateبندی زغال. سنگ. نام گذاری انواع. زغال سنگ. عوامل مهم در طبقه بندی زغال. سنگ. : .I. درجه زغال شدگی. (Coalification) .II. رطوبت. (Moisture) .III. مواد فرار. (volatile matter) .IV. خاکستر زغال. سنگ. (Ash) .V. میزان کک. شوندگی. (Coking). یا پالستیومتری .VI. قابلیت بازتاب. نور. (Reflection) .VII. ارزش. حرارتی یا ارزش گرمایی. (Heating value).

درخواست نقل قول

نظرات ارزش گرمایی زغال سنگ

جای خالی زغال‌سنگ در سبد تولید برق کشور - عیارآنلاین

30 دسامبر 2014 . زغال سنگ به گزارش سرویس انرژی عیارآنلاین، زغال‌سنگ سوخت بسیار ارزانی است که حدود ۴۰ درصد از برق دنیا بوسبله سوزاندن آن تولید می شود، اما این سوخت هیچ سهمی از تولید برق را در کشور ما ندارد. در عوض، سوخت غالب مورد استفاده در نیروگاه های کشور گاز طبیعی است که با توجه به قیمت بالاتری که دارد، می تواند.

دريافت فايل

اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ اﻧﺪازه. ﻫﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻴﺴﺖ و اﻏﻠﺐ ﭼﻨﺪ ﻧﻮع آن ﺑﺎ ﻫﻢ دﻳﺪه ﻣﻲ. ﺷﻮد . راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ درﺷﺘﻲ و ارزش ﺗﺠﺎري زﻏﺎل ﺳﻨﮓ ﺑﻪ ﻧـﻮع و ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ ﻣـﺼﺮف. آن ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد . در زﻏﺎل ﺳﻨﮓ. ﻫﺎي ﻻﻏﺮ و آﻧﺘﺮاﺳﻴﺖ،. داﻧﻪ. ﻫﺎي درﺷﺖ. ﺗﺮ. از. 20. ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﮔﺮان. ﺗﺮ از داﻧﻪ. ﻫﺎي رﻳﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ. م (. 244. )245 و. زﻏﺎل ﺳﻨﮓ ﻛﺎﻧﻞ. (. ﻛﺎﻧﻜﻮال. ) Cannel Coal. زﻏﺎل ﺳﻨﮓ ﻛﺎﻧﻞ ﻳﺎ ﻛﺎﻧﻜﻮال ﻧﻮﻋﻲ زﻏﺎل ﺳﻨﮓ داراي ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﻔﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر.

ﺯﻏﺎﻝ ﺳﻨﮓ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮﻕ

ﻭ ﺯﻏﺎﻝ ﺳﻨﮓ) ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻳﺎ ﺟﺰء ﻣﻨﺎﺑﻌﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻧﺮژﻱ ﻫﺎﻱ. ﻧﻮ (ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ، ﺑﺎﺩ، ﺯﻣﻴﻦ ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ ﻭ .)ﺍﻃﻼﻕ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻦ. ﺯﻏﺎﻝ ﺳﻨﮓ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳﻮﺧﺘﻲ ﻓﺴﻴﻠﻲ ﻭ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺍﺯ ﺳﺎﻟﻴﺎﻥ ﺩﻭﺭ. ﺗﺎ ﺑﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮﻱ ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﺴﻴﺘﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺯﻏﺎﻝ ﺳﻨﮓ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺵ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺍﻧﺮژﻱ ﺯﺍ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﻣﺮﻭﺯ. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﺠﻢ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎ ﺩﺍﺭﺍ ﺍﺳﺖ. ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻧﺮژﻱ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺍﻧﺮژﻱ.

زﻏﺎﻟﺴﻨﮓ

3. زﻏﺎﻟﺴﻨﮓ ﺷﻌﻠﻪ ﺑﻠﻨﺪ. Long flame coal. •. ﺣﺪﻓﺎﺻﻞ زﻏﺎﻟﻬﺎي ﻗﻬﻮه اي و زﻏﺎﻟﺴﻨﮓ. •. ﻣﻮاد ﻓﺮار ﺑﺎﻻ. (. ﺑﻴﺶ از. 41. درﺻﺪ. ) •. ﺑﺎ ﺷﻌﻠﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺳﻮﺧﺘﻪ و ﮔﺎز زﻳﺎد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . •. ﻣﺮﺣﻠﻪ. 2. دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ را ﺗﺤﻤﻞ ﻛﺮده اﻧﺪ . •. ارزش ﺣﺮارﺗﻲ. : KCal/Kg. 7770-7430. •. ﻛﺮﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ. :80-75. درﺻﺪ. •. ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻛﻚ دﻫﻲ ﻧﺪارد . ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي زﻏﺎﻟﺴﻨﮓ ﻫﻮﻣﻮﺳﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي رده دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ.

: انواع زغال سنگ - دانشنامه رشد

ارزش سوختی آن از سمی‌آنتراسیت و یا زغال سنگ قیری مرغوب کمتر است. سمی‌آنتراسیت : دارای . زغال سنگ قیری با فراریت بالا (A) : دارای توان گرمایی Mj 14.8 است. زغال سنگ قیری با . زغال سنگ پست. این نوع زغال سنگ نیز به سه دسته با توان گرمایی بین Mj8.8 تا Mj12.1 تقسیم می‌شود و گاهی «لیگنیت سیاه» نیز نامیده می‌شود.

ارزش تولیدی، حرارتی و زیست محیطی انرژی هسته‌ای | ایران و فناوری .

ارزش تولیدی، حرارتی و زیست محیطی انرژی هسته‌ای. یک نیروگاه هزار مگاواتی، سالانه به طور متوسط به 2.5 میلیون تن زغال سنگ یا 1.6 میلیون تن نفت (10 میلیون بشکه) یا 1.5 میلیون متر مکعب گاز یا 150 تن اورانیوم طبیعی (25 تن اورانیوم غنی شدۀ 3 درصد) نیاز دارد. در صورت استفادۀ چنین نیروگاهی از زغال سنگ در طول یک سال.

ارزش گرمایی زغال سنگ,

رطوبت در زغال سنگ - ResearchGate

بندی زغال. سنگ. نام گذاری انواع. زغال سنگ. عوامل مهم در طبقه بندی زغال. سنگ. : .I. درجه زغال شدگی. (Coalification) .II. رطوبت. (Moisture) .III. مواد فرار. (volatile matter) .IV. خاکستر زغال. سنگ. (Ash) .V. میزان کک. شوندگی. (Coking). یا پالستیومتری .VI. قابلیت بازتاب. نور. (Reflection) .VII. ارزش. حرارتی یا ارزش گرمایی. (Heating value).

کک (coke) | ای حرفه

چون زغال سنگ دارای استحکام کم و ناخالصی بالا (تقریبا ۳۵%) است نمی تواند کلیه ی شرایط لازم را به عنوان سوخت کوره ی بلند داشته باشد لذا به کک تبدیل می شود تا شرایط لازم (استحکام کافی و درصد پایین ناخالصیها و ارزش حرارتی بالا) برای شارژ در کوره ی بلند را پیدا کند.بنابراین تغییراتی که از تبدیل زغال سنگ به کک حاصل.

مدلسازی سیستم بازیافت انرژی جهت تولید توان بهینه از گاز متان .

78-57. ﻣﺪﻟﺴﺎزی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ اﻧﺮژی ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻮان ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﮔﺎز. ﻣﺘﺎن رﻗﯿﻖ درﻣﻌﺪن زﻏﺎل. ﺳﻨﮓ ﻃﺒﺲ اﯾﺮان. 1. ﺳﺎرا ﮐﺎﻇﻢ. داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﻧﺮژی، داﻧﺸﮕﺎه آزاد، واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤ. ﻘﯿﻘﺎت ﺗﻬﺮان .. Cpt. 176/1 kj/kg-°c. 8. ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺣﺮارﺗﯽ وﯾﮋه ﺟﺮﯾﺎن ﮔﺎزی ورودی ﺑﻪ ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر. Cpc. 020/1 kj/kg-°c. 9. ﻧﺴﺒﺖ ﮔﺮﻣﺎی وﯾﮋه. K. 4/1. -. 10. ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری. ﺟﻬﺖ ﺧﺮﯾﺪ و ﻧﺼﺐ. ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﮔﺎزی. Cgt.

ارزش گرمایی زغال سنگ,

احتراق تمیز زغال سنگ - satkab

منظور انطباق با استاندارد گازهای گلخانه ای، به واردات برق واحدهای ذغال سنگی co ناشی از2 ملزم است. ... سیستم مرکب تولید برق و گرما مبتنی بر پیل های سوختی اکسید جامد از بخش تولید شرکت زیمنس در یك دوره 7. تولید مركب. زمانی 9000 ساعته به .. زغال با انواع دارای ارزش گرمایی بالاتر( یا آلایندگی. ،so2 so باشد. بهترین نمونه.

ارزش گرمایی زغال سنگ,

زمین شناسی وتعیین رده زغال سنگ معدن زغال سنگ . - سیویلیکا

ﻭﺍﺣﺪ ﺯﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﻻﯾﻪ ﺯﻏﺎﻝ ﺳﻨﮕﯽ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺘﻮﺍﺣﺪ ﺭﺱ ﻫﺎﯼ ﺳﯿﻠﺘﯽ. ﮊﯾﭙﺲ ﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﻋﻀﻮﯼ ﺍﺯ ﺳﺎﺯﻧﺪ ﺯﯾﻮﻩ ﺑﻪ ﺳﻦ ﺍﻟﯿﮕﻮ-ﻣﯿﻮﺳﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻮﺍﻥ. ﺑﻮﺩﻥ ﺗﮑﻮﯾﻦ ﻻﯾﻪ ﺯﻏﺎﻝ ﺳﻨﮕﯽ ﻓﻮﻕ (ﺍﻟﯿﮕﻮﻣﯿﻮﺳﻦ) ﻟﺬﺍ ﺯﻏﺎﻝ ﺳﻨﮓ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻧﺎﺭﺱ ﻭﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﺩﺍﺭﺩ. ﺯﻏﺎﻝ. ﺳﻨﮓ ﻣﻌﺪﻥ ﮐﺎﻏﻠﻮﮐﻮﺯﻟﻮ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﯼ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎﯼ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﺭﺯﺵ ﺣﺮﺍﺭﺗﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﺣﺮﺍﺭﺗﯽ. ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ۷۰۵۷ ﮐﯿﻠﻮﮐﺎﻟﺮﯼ ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻡ، ﺩﺭﮔﺮﻭﻩ ﺯﻏﺎﻝ ﺳﻨﮓ ﻫﺎﯼ.

تا 4 سال دیگر مصرف زغال‌سنگ از نفت پیشی می‌گیرد - ایسنا

16 ژانويه 2015 . با روند روزافزون صنعتی شدن اکثر کشورهای در حال توسعه و افزایش جمعیت در جهان، نیاز به انواع مختلف انرژی رو به افزایش است که تامین این انرژی می‌تواند از طریق انرژی هسته‌ای یا انرژی‌های نو مثل انرژی خورشیدی، زمین گرمایی، باد و نیروگاه‌های آبی یا از طریق سوخت‌های فسیلی مثل نفت، گاز طبیعی و زغال سنگ صورت.

زغالسنگ پابدانا:: داستان زغال سنگ

دو نوع اصلی زغال سنگ به شرح ذیل است: زغال سنگ قهوه ای / نیمه بیتومنی (که بعنوان لیگنیت هم شناخته میشود) دارای ارزش کالری کمتر است (طبق سنجش انرژی در هرواحد ). اکثر زغالسنگهای سخت همان زغال سنگ های بیتومنی می باشد. دو نوع زغال سخت وجود دارد: زغال سنگ بخار ( که به ذغال حرارتی هم مشهور است) که فقط در نیروگاههای برق همراه.

گاز کردن زیرزمینی زغال‌سنگ (UCG)

بعد از حفاري چاه‌هاي تزريق و توليد و ايجاد ارتباط بين آن‌ها، اکسيدان (مشتمل بر ترکيبي از هوا، اکسيژن و بخار آب يا گاهي فقط هوا و بخار آب) به داخل چاه تزريق ارسال مي‌شود تا باعث سوختن زغال‌سنگ و تبديل آن به گاز شود. بر اثر احتراق، گرما، منو اکسيدکربن و بعضي گازهاي ترکيبي توليد مي‌شود. گاز ترکيبي از فضاي استخراجي.

آشنایی با گاز طبیعی - شرکت ملی گاز ایران-شرکت ملی گاز ایران

گاز ساختگی (SUBSTITUTE NATURAL). گاز ساختگی را می توان مانند گاز سنتز از گازسازی زغال سنگ و یا گازرسانی مواد نفتی بدست اورد ارزش گرمایی این گاز در مقایسه با گاز سنتز بسیار بالاتر است چون مانند گاز طبیعی بخش عمده آن را گاز متان تشکیل می دهد. گاز ساختگی را می توان با روش لورگی نیز بدست آورد ( همچنین نگاه.

ﻫﺎي ﺳﺎزي ﺳﯿﻨﺘﯿﮏ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺣﺮارﺗﯽ ﺑﺮگ و ﭼﻮب ﭘﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر

ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ ارزش ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﭘـﻮدر ﺑـﺮگ. ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﯿﺰا. ن ﺑﺎﻻﺗﺮ ﮔﺎزﻫﺎي ﻣﺘﺼﺎﻋﺪ ﺷﺪه در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘـﻮدر ﭼـﻮب، ﻣﻘـﺪار. زﻏﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷـﺪه از آن را ﮐـﺎﻫﺶ ﻣـﯽ. دﻫـﺪ. ﻣﯿـﺰان. ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﺧﺎﮐﺴـﺘﺮ،. ﻧﺸﺎن. دﻫﻨﺪه ﭘﺎﯾﯿﻦ. ﺗﺮ ﺑﻮدن ﻣﯿﺰان ﮐﺮﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ اﺳـﺖ و. ﻣﯿﺰان ﮐﺮﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻤﺘﺮ، ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ارزش ﺳﻮﺧﺘﯽ ﮐﻤﺘـﺮ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻣـﯽ. ﺑﺎﺷـﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺟﺪول. 2. ارزش ﮔﺮ. ﻣـﺎﯾﯽ ﺑـﺎﻻ و ارزش ﮔﺮﻣـﺎﯾﯽ ﭘـﺎﯾﯿﻦ ﺑـﺎ. اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻋﻨﺼﺮي (.

ارزش گرمایی زغال سنگ,

تحليل بنيادی شركت زغال سنگ نگين طبس)كطبس(

شرکت. فراوری ذغال سنگ پرورده طبس. قرار. می. دهد و این شرکت. با. یک. سری. فعل. و. انعاالت. آن. را. به. ذغالسنگ. کک. شو. تبدیل. و. در. اختیار. ذوب. آهن. قرار. می. دهد. ذوب آهن حدود. 4٠. درصد ذغالسنگ مورد نیاز خود را از شرکت کطبس و. ک. پرور تهیه می. کند و مابقی را از خارج تامین می کند. اختالف. قیمت. فاحش. نسبت. به. قیمت. های. جهانی. بارها.

شرکت کربن گستر قومس (سهامی خاص) - مقالات: انواع گونه های زغال سنگ

زغال سنگ قیری به عنوان بزرگترین گروه، طیف وسیعی از زغال ها را که دارای 46 تا 86 درصد جرمی کربن ثابت و 20 تا 40 درصد ماده ی فرار است، شامل می شود. نام آن از کلمه ی قیر گرفته می شود که همان ماده ی آسفالتی است که در تقطیر برخی از سوخت ها بدست می آید. ارزش گرمایی آن در محد.ده ی kj.kg-125600 تا بیش ازkj.kg-1 32600 قرار دارد.

ارزش گرمایی زغال سنگ,

اطلاعاتی در رابطه با کالای زغال سنگ

ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ. ،. ﺟﻬﺎﻧﻲ. ﻭ ﺩﺍﺧﻠﻲ. ﺯﻏﺎﻝ ﺳﻨﮓ. ﻏﺎﺯ. ﻝ. ﺳﻨﮓ. ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ. ﻛﻠﻲ. ﺍ. ﺳﺖ. ﻛﻪ. ﺷﺎﻣﻞ. ﻏﺎﺯ. ﻝ. ﺳﻨﮓ. ﺍﻭ. ﻟﻴﻪ. ﻭ. ﻓﺮ. ﺁﻭﺭﺩﻩ. ﻫﺎ. ﻱ. ﺣﺎ. ﺻﻞ. ﺍﺯ ﺁﻥ. ﻣﻲﮔﺮ .ﺩﺩ. ﻏﺎﺯ. ﻝ. ﺳﻨﮓ. ﺍﻭ. ﻟﻴﻪ. ﺷﺎﻣﻞ. ﻏﺎﺯ. ﻝ. ﺳﺨﺖ. (ﺯ. ﻏﺎ. ﻝ. ﻛﻚ .. ﮔﺮﻣﺎ. ﻱ. ﻣﺤﻴﻂ. ﻭ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﻧﺮﺍ. ژﻱ. ﺻﻨﺎﻳﻌﻲ. ﻣﺎﻧﻨﺪ. ﺳﻴﻤﺎ. ﻥ. ﻭ. ﻓﻮﻻ. -ﺩ. ﺳﺎ. ﺯﻱ. ﻭ. ﻳﺎ. ﺗﻮﻟﻴﺪ. ﺑﺮ. ﻕ. ﺑﻪ. ﺭﻛﺎ. ﻣﻲ. ﺭﻭﺩ . ﻏﺎﺯ. ﻝ. ﺳﻨﮓ. ﻛﻚ. ﺷﻮ. : ﻏﺎﺯ. ﻝ. ﺳﻨﮓ. ﻛﻚﺷﻮ. ﻣﻌﻤﻮﻻ. ﺩﺭ ﻭﺍ. ﺣﺪﻫﺎ. ﻱ. ﻛﻚﺳﺎ. ﺯﻱ. ﺑﻪ. ﻛﻚ.

Pre:هزینه سنگ آهن کارخانه پلت
Next:thangavelu کارخانه نخ ریسی با مسئولیت محدود bommidi